എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Tuesday, 7 August 2012

PERFECTION


perfection is an unfinished work of god
It is a never ending journey
from birth to death
why we bother 'perfection'
 you can’t finish unless you start
you  are inching closer  in each step
each step is success , least a good move
failure can’t demolish you but may disturb
it is  good to have something than nothing
If born to a mother,
man will never be perfect
but we can be better
you cant choose to be perfect
perfection never exists…so does  worst
perfection is an imagination
mud water, perfect at desert
stale food , perfect  at famine
young men seems perfect for old men
old men perfect than no men
an old hut , perfect at forest
just enjoy your existence
work for better not for perfection
BY: NIDHEESH VARMA RAJA U

No comments:

Post a Comment

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......