എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Thursday, 12 September 2013

ഓണനേരംഓണമെത്തീ കൂട്ടരെ തിരുവോണമെത്തി കൂട്ടരെ
മോദമോടിങ്ങാർപ്പ് ചൊല്ലാൻ നേരമെത്തി കൂട്ടരെ

നാട്ടിലുള്ള കാട്ട് പൂവിലും ഓണമെത്തീ കൂട്ടരെ
കെട്ടിമേയാചെറുകുടിലിലും ഓണമെത്തി കൂട്ടരെ
കുഞ്ഞിനുംദാ വയസ്സനും ദാ ഓണമെത്തീ കൂട്ടരെ
വലുത്ചെറുതെന്നാളുനോക്കാതോണമെത്തി കൂട്ടരെ

ഓണമെത്തീ കൂട്ടരെ തിരുവോണമെത്തി കൂട്ടരെ
മോദമോടിങ്ങൊത്ത് ചേരാനോണമെത്തി കൂട്ടരെ

മാവേലിമന്നൻ വീട്ടിലെത്തും നേരമെത്തി കൂട്ടരെ
ചെടികളെല്ലാം പൂവിടുന്ന നേരമെത്തി കൂട്ടരെ
പൂക്കളാലെ കളമൊരുക്കും ഓണമെത്തീ കൂട്ടരെ
പുതിയ വേഷമൊടൂയലാടാൻ നേരമെത്തി കൂട്ടരെ

ഓണമെത്തീ കൂട്ടരെ തിരുവോണമെത്തി കൂട്ടരെ
മോദമോടിന്നൊത്തു ചേരാനോണമെത്തി കൂട്ടരെ

വ്യഥകളൊക്കെ മറന്നുപാടാൻ ഓണമെത്തീ കൂട്ടരെ
ഒത്തു കൂടി തുമ്പി തുള്ളാൻ നേരമെത്തി കൂട്ടരെ
വീഥിയാകെ പുലികളിയുടെ നേരമെത്തി കൂട്ടരെ
നാട്ടിലാകെ ആഹ്ലാദത്തിന്നോണമെത്തി കൂട്ടരെ

ഓണമെത്തീ കൂട്ടരെ തിരുവോണമെത്തി കൂട്ടരെ
മോദമോടിന്നൊത്തു ചേരാനോണമെത്തി കൂട്ടരെ
****************