എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Sunday, 17 November 2013

വീട്

                                         ഇ മഷി മാസികയിൽ വന്നത്

വെട്ടമെത്താ ഗുഹയിലും
വന്മരത്തിൻ മുകളിലും
ചില്ലകൂട്ടും കുടിയിലും
ചേക്കേറി മനുജപിതാമഹർ

പൊന്നു വിളയും ഭൂമിയും
വെള്ളമുള്ള തടിനിയും
തേടിയെത്തിയ മാനവർ
കെട്ടി ഭൂമിയിൽ വീടുകൾ

കാലമൊഴുകും വേളയിൽ
കൂടിയതീ ആഗ്രഹം
വീട്കെട്ടി പാർക്കുവാൻ
പാരിലധിക കൗതുകം

തോൽക്കണം കൊട്ടാരവും
എന്നുറച്ചു മനസ്സിലും
മുങ്ങിടുന്ന കടത്തിലും
ആഡമ്പരങ്ങൾ കുറച്ചിടാ

രക്ഷയേകാൻ പണിതത്
ആശ്വാസമെന്ന്നിനച്ചത്
ആകെമുക്കി കടത്തിലും
ബാക്കിയുള്ളതു ശങ്കകൾ

ഏറെ വേണ്ടവലിപ്പവും
മാറിയെത്തും മോടിയും
അമ്പരക്കും നാട്ടരും
കാണുകില്ല നിത്യവും

എന്തിനാലെ  പണിയിലും
രണ്ട്നാളിൻ കൗതുകം
മാറിടുന്നൂ ഫാഷനും
വേറെയാകും ചേലുകൾ

പർപ്പിടത്തിൻ ഗർവിനാൽ
സ്ഥാനമാനമൊക്കെയും
ചോർന്നൊലിച്ച് ദാരിദ്രരും
ഒരുമനോക്കി പെരുമയും

കാഴ്ചവസ്തുവല്ലത്
സ്നേഹമാണതിൻ ബലം
മോടിയൽപ്പം കുറയിലും
ശാന്തമാണതിൽ മനം

ഐക്യമോടെ ഏവരും
സ്നേഹമോടെ കഴിയുകിൽ
ഭൂവിൽ സ്വർഗമൊത്തിടും
ഭവനമൊന്ന് തീർത്തിടാം

Thursday, 7 November 2013

നാക്ക്

ഹൈക്കു ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എന്റെ ഹൈക്കു