എന്‍റെ മനസ്സിന്‍റെ പാഴ്ചിന്തകള്‍ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ................ ..എന്‍റെ കാഴ്ചകള്‍ കാവ്യരൂപം പൂണ്ടപ്പോള്‍, അത് ഒരുപക്ഷെ താജ്‌ മഹല്‍ പോലെ സുന്ദരമാവില്ല മറിച് ഒരു കുടില്‍ പോലെ ജീവസുറ്റതാണ്.ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ ഹോമിക്കേണ്ടിവന്ന താജ് മഹല്‍ മഹത്തരം തന്നെ പക്ഷെ ആയിരം ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്‌ തണലേകുന്ന കുടിലുകള്‍ക്കും അതിന്‍റെ മഹത്ത്വമില്ലേ?

Sunday, 27 March 2011

    hn\mbIkXpXn
   hn\mbIm \ax hnLvt\izcm \ax
{io KW\mbIm \tam \akvtX
ewt_mZcm \ax aqjnIhml\m
GIZ´m \ax {io KtWim..... 

inhX\bm KtWim ap³s]gpw`Khmt\
h³s]gpw X¼pcmt\ Im¯nStW..
Ip¼nSp¶Snb§Ä \ÂInSpw \mfntIcw
kzoIcn¨hnSp¶p Im¯oStW.....
kn²n{]ZmbIm _p²n{]ZmbIm
apàn{]ZmbI ssIsXmgpt¶³
Ah aeÀ iÀ¡c tX³Icn¼pw
\mfotIcw \Ã IZfn¸gw
ChXncpap¶nÂh¨p Rm³ t\Zn¨nSmw 
                             
IdpIbm \sÃmcp ameXoÀ¡mw
ssIhnSmXhnSp¶v Im¯nStW...
HcpsIm¼pw Xp¼nbpw aXnbtÃm `Khm\v
hgnbnse hnLv\§Ä XoÀ¯oSphm³          
KW]Xn tlma¯n³ Icn{]kmZw
\n³XncphSnbpsS apJ{]kmZw
X¦IncoShpw s]m¶mSbpw
Xn¦ÄIe tXmÂIpwXncpapJhpw
I®pIÄ¡m\µ XncphpÕhw
Cu ZÀi\w R§Ä¡v aXnhcptam

hn\mbIm \ax hnLvt\izcm \ax
{io KW\mbIm \tam \akvtX
ewt_mZcm \ax aqjnIhml\m
GIZ´m \ax {io KtWim..
Copyright:നിധീഷ് വര്‍മ രാജാ യു ,contactnidheesh@gmail.com 22/06/2010
   

No comments:

Post a Comment

എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞോളൂന്നേ.......